انواع go

image

Vocabulary
✴️ go: become
💯 یکی از معانی فعل go ‘شدن’ است:
🔴 go blind نابینا شدن
“After the accident he went totally blind”
🔴 go baldکچل شدن
“I’m going bald”
🔴 go cold سرد شدن
“You’d better serve it to them before it goes cold.”
🔴 go mad دیوانه شدن
“Eventually, rejected by Hamlet, Ophelia goes mad and drowns herself.”
🔴 go grey وقتی موی سر بخاطر بالاتر رفتن سن تغییر رنگ میده
“She’s going grey.”
🔴 go extinct منقرض شدن
“Some people fear that grizzly bears are in danger of going extinct.”
🔴 go sour فاسد شدن ،ترشیدن
“The milk has gone sour.”
🔴 go bankrupt ورشکست شدن
“The company went bankrupt as a result of its inability to properly promote their product.”
🔴 go deaf کر شدن
“I think Mum’s going a bit deaf.”

اولین کسی باشید که درباره این مطلب نظر می دهد.

مجوز های ما